Voor het oplossen van al uw computerproblemen

Privacyverklaring

Inleiding

MH Computerservice hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Het bedrijf houdt zich daarbij aan de algemene verordening gegevens bescherming ( AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden. In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe het bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de digitale middelen zoals het e-mailverkeer en facturering.

  1. Begripsbepalingen

In deze verklaring wordt verstaan onder :

  • Autoriteit Persoonsgegevens (AP); de Nederlandse privacy-toezichthouder
  • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
  • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen en gebruiken.
  • Klant: betrokkene, degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
  1. Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van klanten van

MH ComputerService.

  1. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de NAW gegevens van klanten die noodzakelijk zijn voor facturering.

  1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd

Het bedrijf neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige bewerking en misbruik. Het bedrijf maakt geen gebruik van “ Cookies” .

  1. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nimmer met derden gedeeld.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

  1. Contact

Voor vragen of suggesties met betrekking tot deze gedragscode en met vragen over verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bedrijf:
MH Computerservice,
info@mhcomputerservice.nl
Telefoonnummer 010-8882444

Comments are closed.

Tag Cloud